Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu ze wsparcia finansowego wszystko dokładnie sobie wyliczyliśmy, aby upewnić się, że będziemy w stanie zwrócić pieniądze na czas. Co, jeśli w międzyczasie straciliśmy pracę, przewlekła i kosztowna choroba dopadła któregoś z członków naszej rodziny lub też ulegliśmy wypadkowi uniemożliwiającemu nam dalsze wykonywanie zawodu? Na pewno odbije się to na naszym budżecie i być może doprowadzi do sytuacji, w której spłata pożyczki okaże się niemożliwa.

Problem ze spłatą pożyczki - możliwe rozwiązania

Przede wszystkim należy jak najszybciej (najlepiej przed upływem terminu spłaty) poinformować wierzyciela o naszych problemach finansowych. Widząc, że traktujemy nasze zobowiązania finansowe poważnie, bank lub inny pożyczkodawca będzie skłonny zaproponować nam jakieś realne rozwiązanie, które pozwoli nam zwrócić pożyczone pieniądze bez uszczerbku na naszej wiarygodności.

W zależności od tego, jak poważne są nasze kłopoty finansowe i jaki rodzaj pożyczki zaciągnęliśmy, możliwe rozwiązania obejmują:

 • wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty pożyczki na kilka miesięcy;
 • przedłużenie okresu kredytowania, które pozwoli na zmniejszenie wysokości rat. Podwyższy to jednak całkowity koszt pożyczki;
 • kredyt konsolidacyjny przydatny zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do spłacenia więcej niż jedną pożyczkę i chcemy zmniejszyć sumę ich miesięcznych rat;
 • refinansowanie pożyczki – czyli zaciągnięcie nowej pożyczki na spłatę poprzedniej. Jest to niebezpieczne rozwiązanie, które może doprowadzić do tzw. rolowania długu i tylko pogłębić nasze problemy finansowe. Zaleca się wziąć je pod uwagę tylko wtedy, gdy nasze kłopoty ze spłatą są chwilowe.
Pamiętajmy, że niespłacona pożyczka to problem i dodatkowe koszty dla naszego wierzyciela. Zarówno nam, jak i jemu będzie zależało na tym, aby wypracować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie.
Znajdź najlepszą pożyczkę i kredyt onlineZobacz najlepsze pożyczki
image

Opóźnienie w spłacie pożyczki lub zaprzestanie jej spłacania - konsekwencje

W przypadku gdy nie zdecydujemy się lub „zapomnimy” poinformować wierzyciela o naszych trudnościach finansowych, nie mamy co liczyć na to, że nasz dług w magiczny sposób zniknie. Wierzyciel na pewno nie zapomni o tym, że pożyczył nam pieniądze i natychmiast zareaguje na opóźnienie w spłacie, rozpoczynając w ten sposób windykację należności.

CO TO JEST WINDYKACJA?

Windykacja to proces obejmujący zbiór dozwolonych prawnie czynności mających na celu wyegzekwowanie na dłużniku spłaty pożyczonej mu kwoty pieniężnej.

Windykacja długu może zostać prowadzona bezpośrednio przez wierzyciela lub – w przypadku mniejszych firm pożyczkowych – przez wyspecjalizowaną firmę i najczęściej przebiega według następującego schematu:

 1. Krok pierwszy, czyli windykacja miękka/polubowna
 2. Krok drugi, czyli wpis do rejestru dłużników
 3. Krok trzeci, czyli windykacja sądowa
 4. Krok czwarty, windykacja egzekucyjna

1. Krok pierwszy, czyli windykacja miękka/polubowna

Ile można spóźnić się z ratą pożyczki? Zależy to od rodzaju pożyczki, ale najczęściej wystarczy zaledwie kilkudniowe opóźnienie w spłatach, aby wierzyciel zaczął do nas dzwonić, wysyłać SMS-y i maile przypominające o spłacie długu. W przypadku braku reakcji z naszej strony maile zaczną przybierać formę służbowych pism wysyłanych listem poleconym czy nawet wizyt negocjatora w naszym miejscu zamieszkania (tzw. windykacja terenowa).

WARTO WIEDZIEĆ:

Wspomniane wyżej ponaglenia i wezwania do spłaty to monity. W zależności od formy wiążą się one z pewnymi kosztami (od kilku do kilkudziesięciu złotych), które są doliczane do długu.

Windykacja miękka ma na celu polubowne załatwienie sprawy i w jej ramach wierzyciel często gotowy jest zaoferować nam ponowne zaprogramowanie rat lub przesunięcie terminu spłaty. Próby polubownego odzyskania długu mogą ciągnąć się nawet kilka miesięcy.

2. Krok drugi, czyli wpis do rejestru dłużników

Jeśli próby kontaktu z nami i wyegzekwowania spłaty nie przyniosą rezultatów, pożyczkodawca wykorzysta bardziej rygorystyczne narzędzie, którym jest przekazanie naszych danych do rejestru biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Jakie ma to znaczenie? Nasza negatywna historia kredytowa zawarta w raporcie BIK sprawi, że przyszłości będziemy mieć ogromne problemy z uzyskaniem jakiejkolwiek innej pożyczki lub kredytu. Piętno dłużnika zamknie nam drzwi do większości poważnych instytucji finansowych.

3. Krok trzeci, czyli windykacja sądowa

Wkroczenie na drogę sądową oznacza żmudny i kosztowny proces windykacji, dlatego wierzyciel będzie próbować wykorzystać wszystkie inne dostępne prawne metody, zanim zdecyduje podać nas do sądu. Musimy jednak liczyć się i z taką opcją.

Firmy pożyczkowe najczęściej korzystają z usług e-Sądu, czyli IV Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Złożony zostaje wobec nas pozew, a następnie przeprowadzona jest rozprawa sądowa, w której analizowane są zgromadzone dokumenty. W późniejszej kolejności wydawany jest nakaz spłaty. Wtedy też nasza sprawa trafia w ręce komornika.

UWAGA!

Zgodnie z Art.98 Kodeksu Postępowania Cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

4. Krok czwarty, windykacja egzekucyjna

W momencie, gdy egzekucja naszego długu zostanie powierzona komornikowi, możemy być pewni, że w ten lub inny sposób odzyska on od nas pożyczone pieniądze wraz z należytymi odsetkami i dodatkowymi kosztami.

Do najczęściej stosowanych metod komorniczej egzekucji długu należą:

 • zajęcie środków na naszym rachunku bankowym;
 • zajęcie naszej pensji na poczet spłaty pożyczki;
 • potrącenie komornicze z renty lub emerytury;
 • zajęcie należącej do nas ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości (np. mieszkania), oszacowanie ich wartości oraz późniejsza licytacja.

PAMIĘTAJ:

Maksymalne potrącenie komornicze z pensji wynosi 50%. W przypadku, gdy dłużnik otrzymuje wynagrodzenie minimalne, zajęcie jego wynagrodzenia na poczet spłaty należności jest prawnie niedozwolone.

Śmierć dłużnika a spłata długu

Ważną do wyjaśnienia kwestią jest również to, co dzieje się w przypadku śmierci dłużnika i kto spłaca pożyczkę po jego śmierci. Niestety bywa, że zamiast wymarzonego domu, pola czy złotej biżuterii dziedziczymy po zmarłych krewnych ich długi. To, czy będziemy zmuszeni przejąć na siebie obowiązek ich spłaty, zależy przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa. Dziedziczenie długów odbywa się w następującej kolejności:

 • mąż/żona;
 • dzieci;
 • rodzeństwo;
 • rodzice;
 • dziadkowie;
 • pasierbowie.

Jak uniknąć konieczności spłaty długu zaciągniętego przez zmarłych krewnych? Rozwiązaniem jest rezygnacja z przyjęcia spadku. Na podjęcie decyzji o tym, czy przyjąć, czy odrzucić spadek mamy 6 miesięcy. W przypadku, gdy postanowimy z niego zrezygnować, obowiązek spłaty ewentualnych długów spada na krewnych znajdujących się bezpośrednio poniżej w linii dziedziczenia.


Jak widać, istnieje szereg mechanizmów prawnych umożliwiających wierzycielowi odzyskanie niespłaconego długu. Próba wymigania się od spłaty nie tylko zszarga naszą reputację, ale również powiększy pierwotną kwotę długu. W przypadku nieprzewidzianych problemów finansowych zaleca się jak najszybszy i proaktywny kontakt z wierzycielem.

Znajdź najlepszą pożyczkę