Rodzaje zabezpieczeń kredytu - co warto wiedzieć?

✒️ Autor: Jessica Surdel

⌛️ 11.9.2019 (Czas czytania: 7 minut)

Rodzaje zabezpieczeń kredytu - co warto wiedzieć?

W ostatnich latach ,,życie na kredycie” stało się synonimem bytu wśród wielu młodych osób. Zadłużamy się nie tylko na mieszkania, ale także na ich wyposażenie, samochody, wakacje, studia, czy drobne przyjemności. Oczywiście otrzymanie kredytu nie jest taką prostą sprawą, a banki przykładają coraz większą wagę do tzw. rodzaju zabezpieczenia zadłużenia. Co to takiego i jaki rodzaj jest dla klientów najkorzystniejszy?

Dlaczego banki żądają zabezpieczenia kredytu?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że bank, czy też inna instytucja finansowa nie jest akcją charytatywną, co oznacza, że nastawiona jest na zysk. Jednym z głównych celów ich działalności jest stabilność finansowa, którą osiągają właśnie dzięki zabezpieczeniom. Gwarantują one, że po czasie określonym w umowie kredytowej, cała pożyczona kwota wróci do nich wraz z naliczonymi odsetkami.

Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia na podstawie analizy ryzyka. Oczywiście najbardziej wygodną dla klienta opcją jest brak konieczności angażowania swojego majątku, czy też innych osób. Liczymy na to, że otrzymamy kredyt na podstawie naszej zdolności. Jednak w niektórych przypadkach nie jest tak kolorowo i instytucja finansowa wymaga dodatkowego zabezpieczenia. W naszym interesie leży, aby było ono jak najbardziej atrakcyjne w oczach banku, ponieważ wówczas możemy liczyć na korzystniejsze warunki kredytowania.

Rodzaje zabezpieczeń kredytu

Istnieje wiele form zabezpieczenia kredytu i to bank decyduje o tym, która z nich będzie w danej sytuacji najbardziej odpowiednia. Podział rodzajów zabezpieczeń uzależniony jest od poszczególnych kryteriów, jednak najbardziej powszechna klasyfikacja mówi o zabezpieczeniach osobistych i rzeczowych.

Osobiste zabezpieczenia kredytu

 • Poręczenie - najbardziej popularna forma zabezpieczenia, w której wymagane jest znalezienie żyranta. Zobowiązuje się on do spłaty naszego zadłużenia w przypadku, gdy nie wywiążemy się z warunków zawartych w umowie.
 • Weksel in blanco - zobowiązuje on osobę wskazaną na tym papierze wartościowym do zapłaty określonej kwoty w wyznaczonym terminie.
 • Awal - czyli poręczenie wekslowe, to zobowiązanie osoby trzeciej do spłaty części lub całości naszego zadłużenia. Takie poręczenie jest nieodwołalne.
 • Gwarancja bankowa - często stosowana w obrotach krajowym i zagranicznym. W tym wypadku poręczycielem jest bank, który zobowiązuje się wobec innego banku do spłaty naszego zadłużenia. Jest to jednak dosyć droga opcja.
 • Pełnomocnictwo - bank otrzymuje pełne prawo do zarządzania środkami na koncie kredytobiorcy.
 • Cesja wierzytelności - to przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią lub podmiot gospodarczy. Transakcja odbywa się bez udziału dłużnika.
 • Przystąpienie do długu - osoba trzecia zobowiązuje się do spłacenia wierzytelności i jest ona określana jako dłużnik solidarny. Nie oznacza to jednak zwolnienia dłużnika z obowiązku spłaty zadłużenia.
 • Przejęcie długu - przejemca bierze pełną odpowiedzialność za spłatę długu.

Rzeczowe zabezpieczenia kredytu:

 • Hipoteka - dotyczy głównie nieruchomości. Wymagany jest wówczas wpis do księgi wieczystej, który traci swoją ważność po całkowitej spłacie zadłużenia.
 • Blokada środków na koncie - jest możliwa, kiedy dłużnik otrzymuje regularne wpływy na konto. Blokada traci ważność po spłacie całego zadłużenia.
 • Zastaw ogólny - dotyczy ruchomości, która posiada wartość majątkową. Na jej podstawie wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń. Dłużnik nie ma prawa korzystać z zastawionej ruchomości.
 • Zastaw rejestrowy - najczęściej dotyczy umowy leasingowej. W tym wypadku wymagany jest wpis do rejestru zastawów, ale dłużnik ma prawo użytkować ruchomość.
 • Kaucja - może mieć tylko formę pieniężną. Dłużnik zobowiązany jest przenieść określoną kwotę na rzecz instytucji finansowej.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie - prawo własności ruchomości zostaje przeniesione na wierzyciela. Dłużnik jednak ma prawo korzystać z tak zabezpieczonego przedmiotu.
 • Ubezpieczenie - stanowi zabezpieczenie w przypadku, gdy kredytobiorca poniesie śmierć lub nie będzie w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej.

Niezależnie od kwoty naszego zobowiązania, trzeba się liczyć z tym, że bank poprosi nas o przedstawienie określonego zabezpieczenia. Im większa kwota kredytu, tym większe wymagania dotyczące gwarancji spłaty zobowiązania. W końcu są to pieniądze pożyczone i nie ma sie co dziwić, że instytucje finansowe chcą mieć pewność, że cała kwota zostanie im zwrócona.