Wszystko o kredycie studenckim 2020/2021

✒️ Autor: Jessica Surdel

⌛️ 9.9.2020 (Czas czytania: 20 min.)

Wszystko o kredycie studenckim 2020/2021

Wykształcenie wyższe to w dzisiejszych czasach niemalże podstawa sukcesu w przyszłości. Uczelnie wprowadzają do swojej oferty studiów coraz to nowe kierunki, przyciągając tym samym rzesze kandydatów. Z kolei banki kuszą atrakcyjnym wsparciem finansowym na czas studiów. Czym jest kredyt studencki? Do kogo jest skierowany i jakie zmiany wprowadzono na rok akademicki 2020/2021?

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to rodzaj zadłużenia skierowany do uczniów i doktorantów mający na celu wesprzeć finansowo młode, studiujące osoby. Od stycznia 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło kilka istotnych zmian, które znacznie ułatwiają otrzymanie takiego kredytu. Najważniejsza z nich zakłada możliwość składania wniosków o przyznanie kredytu studenckiego przez cały rok.

Ważne!

16 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadza kilka istotnych zmian dotyczących przyznawania stypendiów i zapomóg, a także zawieszenia spłaty kredytu studenckiego na okres do 6 miesięcy.

Pomimo że w Polsce pierwsze kredyty studenckie zostały wypłacone już w 1998 roku, nie są one tak popularne, jak na przykład na zachodzie. Może to wynikać z faktu, że najlepsze uczelnie w Polsce są bezpłatne w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, a warunkiem zakwalifikowania się na studia są najczęściej wyniki z matury i oceny na świadectwie.

Są jednak osoby, które marzą o studiach wyższych, ale ze względu na konieczność studiowania w trybie zaocznym lub wybór uczelni prywatnej zobowiązani są do opłacania czesnego. Wówczas bardzo przydaje się kredyt studencki. Jak go wobec tego otrzymać?

Dla kogo przeznaczony jest kredyt studencki?

Jednym z podstawowych warunków otrzymania kredytu studenckiego jest posiadanie statusu studenta. Dokumentem potwierdzającym taki status jest oczywiście ważna legitymacja, którą otrzymujemy po zakwalifikowaniu się na studia. Osoby, które są w trakcie rekrutacji, muszą przedstawić dokument potwierdzający udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kredyt jest zatem skierowany do:

 • studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przed rozpoczęciem nauki nie ukończyli 30 roku życia,
 • doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Nie ma znaczenia, czy studiujemy w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym ani czy uczelnia jest publiczna, czy prywatna. Wypłacane transze nie muszą być przeznaczane na pokrycie czesnego, więc o taki kredyt może się ubiegać każda osoba spełniająca powyższe warunki.

Czy wynik maturalny brany jest pod uwagę?

Nie. Otrzymanie kredytu studenckiego nie jest w żadnym stopniu uzależnione od wyników z matury. Istnieje szereg warunków, które należy spełnić takich jak nieprzekroczenie maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie, czy przedstawienie zaświadczenia o przyjęciu na studia, ale świadectwo maturalne nie jest jednym z nich.

Na co przeznaczyć kredyt studencki?

Kredyt studencki wcale nie musi pokrywać kosztów związanych ze studiowaniem. Co prawda większość osób wykorzystuje go właśnie w taki sposób, ale są studenci, którzy przeznaczają otrzymane środki na inne cele.

Część odkłada je na wysoko oprocentowanym koncie oszczędnościowym. Czy ma to w ogóle sens? Tak, pod warunkiem, że nie będziemy w międzyczasie wypłacać pieniędzy, a sukcesywnie przelewać je na rachunek oszczędnościowy. Po zakończeniu studiów może się okazać, że zarobiliśmy na kredycie kilka tysięcy, a im dłużej je tam zostawimy, tym więcej zyskamy.

Osoby, które marzą o otwarciu własnej firmy, mogą wykorzystać środki uzyskane z kredytu w formie kapitału początkowego. Takie przedsiębiorcze podejście nie jest zbyt popularne, ale jeśli mamy dobry pomysł na biznes, bardzo szybko pomnożymy swój wkład finansowy. To świetna opcja na start, zwłaszcza że zdolność kredytowa po studiach jest w wielu przypadkach zerowa, a warunki kredytu studenckiego są zbyt atrakcyjne, by z nich nie skorzystać.

Warunki otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021

Banki

Kredyt studencki w 2020 roku to atrakcyjne wsparcie finansowe dla młodych osób. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w jednym z czterech banków oferujących tę formę kredytowania:

 • PKO BP S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Kredyt studencki jest w dużej mierze regulowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlatego jego warunki będą bardzo podobne w każdym z powyższych banków. Różnice mogą pojawiać się w wysokości oprocentowania oraz w przypadku posiadania konta w instytucji finansowej, w której się o taki kredyt ubiegamy.

Wniosek

O kredyt można starać się przez cały rok, a nie tak jak do tej pory przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich złożenia. Można je składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wybranej instytucji udzielającej takiego kredytu.

Koszty

Po okresie karencji rozpoczynamy spłatę zadłużenia wraz z naliczonymi opłatami. Liczba rat stanowi dwukrotność wypłacanych transz, czyli jeśli korzystaliśmy z kredytu przez 3 lata, spłacać będziemy go przez 6 lat.

Wysokość raty to połowa kwoty pobieranej miesięcznej transzy. W przypadku transzy standardowej wynoszącej 600 złotych rata kredytu będzie wynosiła 300 zł wraz z naliczonymi odsetkami. Oprocentowanie na wrzesień 2019 wynosiło 1,20%.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest na maksymalnie 6 lat w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 4 lata w przypadku studiów doktoranckich. Pieniądze wypłacane są przez 10 miesięcy w roku - od października do lipca.

Do wyboru mamy 4 wysokości transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł i 1000 zł. Kwotę tę należy wybrać na etapie wypełniania wniosku. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o zmianę wysokości transzy w trakcie trwania studiów. Bank musi wówczas zweryfikować zdolność do spłaty zobowiązań kredytobiorcy i na jej podstawie wydaje odpowiednią decyzję.

Dochód netto

Warunkiem otrzymania kredytu studenckiego jest również sytuacja finansowa aplikanta. Dochód nettonie może przekraczać 3000 zł1na jednego członka rodziny. Sposób obliczania dochodu jest analogiczny do tego, który obowiązuje przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni.

Poręczenie

Bank będzie oczywiście wymagał od kandydata poręczenia spłaty kredytu i w większości przypadków jest to rodzic, który staje się żyrantem. Są jednak osoby będące w nieco trudniejszej sytuacji, ale bez obaw. Istnieją inne możliwości uzyskania poręczenia spłaty kredytu, którychwarunki uzależnione są od sytuacji życiowej i finansowej kandydata.

Poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego

 • 100% wartości kredytu (bez odsetek i kosztów) dla:
  • studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,
  • „studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej - bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim2
 • 90% wartości kredytu (bez odsetek i kosztów) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tylko dla osób zamieszkujących tereny wiejskie)

 • 100% wartości kredytu (bez odsetek i kosztów) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł,
 • 80% dla pozostałych studentów.

Spłata kredytu

Kredyt udzielany jest docelowo na czas trwania studiów, a spłata następuje 2 lata po ich ukończeniu. W tym czasie student nie ponosi żadnych kosztów związanych z kredytem, a wszelkie odsetki regulowane są przez budżet państwa.

Umorzenie kredytu

Podstawa prawna

Zasady umarzania kredytów studenckich określa art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468).

Osoby w ciężkiej sytuacji życiowej lub z wybitnymi osiągnięciami w nauce mogą wnioskować o umorzenie części, lub całości kredytu. Sytuacja wygląda następująco:

 • 20% w przypadku gdy absolwent ukończył kształcenie w gronie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów/doktorantów,
 • 35% w przypadku gdy absolwent ukończył kształcenie w gronie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów/doktorantów,
 • 50% - w przypadku gdy absolwent ukończył kształcenie w gronie do 1% najlepszych absolwentów/doktorantów,
 • nawet 100% w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub trwałej utraty zdolności do spłaty3.

Legitymacja studencka

Legitymacja studencka stanowi podstawę otrzymania kredytu studenckiego oraz ciągłości jego wypłacania. Po każdym pozytywnie zaliczonym semestrze należy przedstawić bankowi aktualny („podbity”) dokument. W przypadku osób starających się o kredyt studencki przed rozpoczęciem studiów lub takich, które są w trakcie wyrabiania legitymacji, należy przedłożyć zaświadczenie o studiowaniu.

Bank należy również powiadomić w momencie:

 • skreślenia z listy studentów,
 • przebywania na urlopie dziekańskim,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • ukończenia studiów.

Wymagane dokumenty

Aby dowiedzieć się, jak wygląda składanie wniosku, najlepiej zgłosić się do wybranego banku, gdzie pracownik obsługi kredytów wszystko dokładnie wyjaśni. Niemniej jednak wymagane dokumenty w każdym z nich są niemalże identyczne.

W pierwszej kolejności należy przygotować wniosek o kredyt studencki. Można go złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. To nowość, która weszła w życie w styczniu 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o wysokości dochodów za poprzedni rok,
 • zaświadczenie z uczelni, że wnioskujący jest studentem lub doktorantem; ewentualnie dokument potwierdzający udział w rekrutacji,
 • oświadczenie poręczyciela,
 • inne dokumenty wymagane przez bank, w którym staramy się o udzielenie kredytu; służą one ocenie zdolności kredytowej i sposobie zabezpieczenia jego spłaty.
Pamiętaj, że o kredyt studencki możesz się ubiegać przez cały rok!

Kredyt studencki w liczbach

Czy wiesz, że w latach 1998-2019 z kredytu studenckiego skorzystało aż 404 tysiące studentów i doktorantów?

Kredyt studencki jest coraz bardziej powszechną formą finansowania kosztów związanych ze studiowaniem. Sam rok 20194 prezentuje się naprawdę ciekawie.

Kredyt studencki w liczbach 2019-2020

Czy można otrzymać kredyt studencki bez poręczycieli?

Nie. Jednym z wymogów otrzymania kredytu studenckiego jest posiadanie przynajmniej jednego poręczyciela. Nie musi to być jednak rodzic. Banki nie określają zasad dotyczących stopnia pokrewieństwa żyranta, dlatego można poprosić rodzeństwo, wujostwo, a nawet znajomego. Oczywiście każdy poręczyciel zostanie poddany ocenie zdolności kredytowej.

Osoby, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich, mają opcję uzyskania poręczenia od Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy ciężko jest dostać kredyt studencki?

W bieżącym roku akademickim (2020/2021) warunki otrzymania kredytu studenckiego po raz kolejny się zmieniły i to na korzyść kredytobiorcy. Już samo zwiększenie minimalnego dochodu na członka rodziny do 3000 zł otwiera drzwi wielu studentom.

Poza tym, wniosek o kredyt można składać przez cały rok, a nie tak jak do niedawna - przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Dodajmy do tego systemy teleinformatyczne, za pośrednictwem których można go przesłać i okazuje się, że nie trzeba nawet wychodzić z domu.

Wielu młodych ludzi martwi się jednak, że nie znajdzie osoby, która mogłaby taki kredyt poręczyć. Ale jak widać na powyższej infografice, w zeszłym roku ponad 70% wniosków zostało poręczonych przez BGK i ARiMR, co znacznie ułatwia studentowi otrzymanie takiego kredytu.

Kredyt studencki powstał, jak sama nazwa wskazuje, dla studentów. Są to osoby, które w większości nie posiadają źródła dochodu, dlatego też państwo oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z porozumieniem z bankami dokładają wszelkich starań, aby otrzymanie go było w zasięgu ręki każdego potrzebującego studenta.

Czy warto starać się o kredyt studencki?

Tak i to z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze jest to pewnego rodzaju forma wsparcia finansowego bez względu na to, czy student będzie przeznaczał transze na opłatę czesnego, utrzymanie, czy też zainwestuje te środki. Po drugie spłata takiego zobowiązania pozytywnie wpłynie na scoring kredytobiorcy, ułatwiając mu tym samym otrzymanie kolejnego kredytu w przyszłości.

Warto więc złożyć wniosek o kredyt studencki, szczególnie że tak preferencyjnych warunków później już nie otrzymamy. Możliwości jest bardzo wiele, a dodatkowy zastrzyk gotówki na czarną godzinę to na pewno oznaka niezależności finansowej, do której dąży każdy student.

Aktualna oferta kredytów studenckich

Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od jego złożenia. Obecnie taki kredyt mogą udzielać poniższe instytucje finansowe:

Za kredytem studenckim przemawia nie tylko jego powszechność czy też niskie oprocentowanie. Preferencyjne warunki oznaczają również, że przez cały okres kredytowania oraz dwa lata po ukończeniu studiów to państwo spłaca należne z tytułu zadłużenia odsetki. Dopiero po tym okresie obowiązek ten przechodzi na kredytobiorcę.

Inne formy finansowania studiów

Oprócz kredytu studenckiego istnieją też inne formy pomocy finansowej. W większości przypadków dotyczą one osób o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, osób z niepełnosprawnościami lub z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi.

Szczegółowe kryteria wysokości i przyznawania świadczeń5 ustalane są przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim i zamieszczanie na oficjalnej stronie uczelni.

Regulamin musi uwzględniać:

 • wysokość świadczeń,
 • kryteria ich przyznawania,
 • sposób wypłacania świadczeń,
 • sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta,
 • tryb powoływania,
 • skład komisji.

Przyjrzyjmy się, z jakich rodzajów pomocy materialnej, stypendiów i grantów może skorzystać student6.

Stypendium socjalne

Dotyczy studentów w trudnej sytuacji materialnej, w której dochód na osobę mieści się w granicach 686,40-1051,70 zł. Jest on ustalany przez każdą uczelnię indywidualnie w porozumieniu z samorządem studenckim.

Wysokość miesięcznego dochodu na rodzinę ustalana jest według „Ustawy o świadczeniach rodzinnych”. W dokumencie tym są również uwzględnione przykłady świadczeń wyłączonych z dochodu.

Zapomoga

Dotyczy studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to świadczenie jednorazowe i nie może zostać przyznane ponownie na podstawie danych tego samego stanu faktycznego określającego sytuację studenta.

Stypendium rektora

O stypendium rektora mogą się starać osoby o wyróżniających osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych oraz osoby z dobrymi wynikami w nauce. Mogą je również otrzymać osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, jeśli są:

 • laureatami olimpiady określonej w przepisach systemu oświaty,
 • medalistami „co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie7”.

To uczelnia rozstrzyga okres, który brany jest pod uwagę podczas oceny prawa do stypendium.

Stypendium rektora przyznawane jest nie więcej niż 10% studentów na danych kierunku studiów.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Może je otrzymać student z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Jest ono przyznawane bez względu na dochód studenta.

Stypendium ministra

Stypendium ministra może otrzymać student wyróżniający się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Zasadniczą różnicą między stypendium rektora a stypendium ministra jest tutaj określenie „znaczącymi”, które odnosi się m.in. do:

 • autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowej,
 • udziału w projekcie badawczym,
 • uzyskania nagrody indywidualnej,
 • rywalizacji w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych itp8.

Wnioskodawcą nie jest student, a rektor uczelni! Maksymalna kwota stypendium wynosi 17 tysięcy złotych i jest wypłacana jednorazowo.

Program „Diamentowy grant”

Program skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich lub studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Każdego roku wyłanianych jest 100 osób, które otrzymują grant na własne badania naukowe. Uwzględniane obszary to nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać to 220 tysięcy złotych!

Kredyt gotówkowy

Inną, alternatywną opcją na sfinansowanie dalszego kształcenia jest kredyt gotówkowy. Można go przeznaczyć na opłatę czesnego za cały rok, dojazdy na uczelnię, pobyt w akademiku lub niezbędne materiały takie jak książki czy przybory szkolne.

Kredyt gotówkowy, szczególnie taki, o który staramy się w swoim banku, ma wiele zalet, do których zalicza się:

 • ograniczenie formalności do minimum,
 • możliwość złożenia wniosku przez internet,
 • rozpatrzenie wniosku w ciągu kilku godzin,
 • przeznaczenie na dowolny cel,
 • niskie oprocentowanie nominalne,
 • długi okres kredytowania,
 • gotówka prawie od razu jest przelewana na nasze konto.

Warto jednak pamiętać, że przyznanie kredytu gotówkowego wymaga dobrej historii kredytowej. Należy również wybrać takie warunki, które najlepiej odpowiadają naszym indywidualnym potrzebom, a spłata nie obciąży za bardzo domowego budżetu. 1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 

 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informacja z dnia 29 maja 2020 

 3. Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Kredytów Studenckich 

 4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Umorzenia kredytów studenckich 

 5. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Liczba udzielonych kredytów w 2019 

 6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Świadczenia dla studentów 

 7. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Poradnik dla maturzysty 

 8. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Świadczenia dla studentów